+7(495) 646-21-10
Moscow

دریافت و پرداخت نقدی و انتقال وجوه

افتتاح حساب

شرکت سهامی «میر بیزنس بانک» برای شرکت های مقیم روسیه و غیر مقیم،حساب های بانکی روبلی، یورویی، دلاری و درهم امارات متحده عربی افتتاح می کند.

مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب را می تواند نمایندۀ شرکتکه دارای وکالت نامه تاییدشده در دفتر اسناد رسمی باشد، به بانک تحویل بدهد. تصویر گذرنامه های اشخاص یادشده در کارت نمونۀ امضاء و مهر شرکت نیز بایستی در دفتر اسناد رسمی تایید شده باشند.

خواهشمندیم به بند 21 فرم افتتاح حساب توجه بفرمایید. لطفاً منابع تأمین حساب و مصرف وجوه را مشخص کنید.

خواهشمندیم قبل از مراجعه به بانک، ما را از تاریخ و زمان دقیق حضور خود در بانک از طریق تلفن یا پست الکترونیک مطلع فرمایید.