+7(495) 646-21-10
Moscow

افتتاح حساب های بانکی

شرکت سهامی «میر بیزنس بانک» برای شرکت های ثبت روسیه و شرکتهای خارجی حساب های بانکی روبلی، یورویی، دلاری و درهم امارات متحده عربی افتتاح می کند.

هر مشتری می تواند چندین حساب افتتاح کند. برای افتتاح حساب های دوم و بعدی، کافی است درخواست افتتاح حساب را به بانک بدهید. حساب در 5 (پنج) روز کاری از تاریخ ارائه کل اسناد مورد نیاز به بانک افتتاح خواهد شد.

اطلاعات در باره نحوه افتتاح حساب های بانکی

مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب را نماینده شرکت نیز می تواند به بانک ارائه دهد . نماینده باید دارای وکالت نامه تأیید شده در دفتر اسناد رسمی باشد. تصویر گذرنامه های اشخاص مذکور در کارت نمونه امضاء و مهر شرکت نیز باید در دفتر اسناد رسمی تایید گردد.

خواهشمند است به بند 21 پرسش نامه توجه کنید. لطفاً منابع تأمین حساب و هدف افتتاح آن را مشخص کنید.

خواهشمند است قبل از مراجعه به بانک، ما را از تاریخ و زمان دقیق حضور خود در بانک از طریق تلفن یا پست الکترونیکی مطلع فرمایید.

توضیحات بیشتر در باره افتتاح حساب را می توانید از طریق پست الکترونیکی oks@mbbru.ru دریافت کنید.

 • موافقت با پردازش اطلاعات شخصی
   1. بنابر قانون حریم خصوصی اطلاعاتی روسیه (شمارۀ 152-FZمورخ 27.07.2006) مشتری موافقت خود با پردازش اطلاعات شخصی وی را به بانک اعلام می کند.اشخاص ثالثی که بر اساس قرارداد رازداری عمل می کنند، می توانند این داده ها را در اختیار بانک قرار بدهند.
   2. بانک متعهد می شودداده های خصوصی مشتری را صرفا برای اهداف مندرج در بند 1 این موافقت نامه و مطابق با قوانین جاری فدراسیون روسیه به کار ببرد. بانک حق دارد اطلاعات شخصی مشتری را در مواردی که قوانین مقرر کرده اند، از جمله در مورد درخواست نیروهای انتظامی و دیگر نهادهای دولتی ذی ربط، در اختیار آنان قرار دهد.
   3. اطلاعات شخصی مشتریان که به بانک ارائه داده می شوند: نام خانوادگی، نام، نام پدر، شماره تلفن، نشانی پست الکترونیکی.
   4. این توافق نامه در تمام مدت زمان خدمت رسانی بانک به مشتری و 5 (پنج) سال پس از پایان مدت اعتبار قراردادمعتبر است. پس از پایان یافتن این دورۀ مشخص شده و در صورت عدم ابطالقرارداد، اعتبار آن برای هر 5 (پنج) سال بعد تمدید خواهد شد.
   5. مشتری می تواند این توافق نامه را در هر زمانیکه بخواهد با ارسال درخواست کتبی به بانک ابطال نماید.