+7(495) 646-21-10
Moscow

کنترل ارزی

کنترل ارزی در میربیزنس بانکبر اساسدستورالعمل بانک روسیهبه شماره 181-И مصوب 16 اوت 2017 «روش ارائۀ اسناد و مدارک و اطلاعات مورد تاییدبرای انجام عملیات ارزی و فرم های حسابداری واحد در رابطه با عملیات ارزی، روش و ترتیب و مدت ارائه این مدارک و اطلاعات توسط اشخاص مقیم و غیر مقیم در فدراسیون روسیه»صورت می گیرد.

میر بیزنس بانک خدماتزیر را ارایه می دهد:

 • حمایت از فعالیت های اقتصادی خارجی مشتریان؛
 • تکمیل اسناد کنترل ارزی (پاسپورت معامله، گواهی اسناد مورد تایید، گواهی عملیات ارزی) بر اساس اسناد و مدارک مربوط به اجرای عملیات ارزی و ارائه شده توسط اشخاص مقیم در روسیه و همچنین اطلاعات دیگر؛
 • صدور پاسپورت معامله و صدور مجدد آن در کوتاه ترین زمان؛
 • ارایه مشاوره در خصوص موارد مرتبط با کنترل ارزی
 • اطلاعات
  • مدارک مورد نیاز برای کنترل ارزی، بر اساس نامه 181-I مورخ 16/08/2017 بانک مرکزی روسیه از مشتریان مقیم اخذ میشوند. بر این اساس مشتریان مقیم، یعنی:
  • اشخاص حقوقی (به استثنای موسسات اعتباری و شرکت دولتی "بانک توسعه و امور اقتصادی خارجی "Vnesheconombank")؛
  • اشخاص حقیقی -کارآفرینانانفرادی؛
  • اشخاص حقیقی که بر اساسمقررات قوانینروسیه مشغول فعالیت خصوصی هستند،