+7(495) 646-21-10
Moscow

گزارش­‌های مالی

شرکت سهامی «میر بیزنس بانک» در انجام فعالیت­‌های خود از اصول حداکثر شفافیت پیروی می­‌کند.
این بانک گزارش­‌های مالی را مطابق با مقررات بانک روسیه (RAS) و همچنین مطابق با استانداردهای بین­‌المللی گزارشگری مالی (IAS) تهیه و منتشر می­‌کند.